کاربرد پمپ وکیوموکیوم

کاربرد پمپ وکیوم در گازهای فرایندی

By فوریه 4, 2017 فوریه 25th, 2019 No Comments

توضیحات:

گیو به شما تجهیزات مناسبی را ارائه می کند که از کیفیت گازها

درمسیر رفتن از شریان های ذخیره تا نقطه استفاده اطمینان

حاصل کنید

کاربرد پمپ وکیوم در گازهای فرایندی

پمپ های پیشنهادی:

Two pumps vacuum package GP+GP
Vacuum package with screw pump SATURNO
Liquid ring vacuum packages
Vacuum package GP on tank
Vacuum packages GPx3
Dry screw vacuum pump SATURNO
SERIE GV,GNV,GNP, GVP, GNVP (ATEX)
Serie GC ATEX
Serie GKL – GKLDV/GKLBS/GKLBP/GSL
Serie GKL ATEX
Serie GP-GP/M ATEX
Rotary lobes blowers
Rotary lobes blowers (ATEX)

Leave a Reply