در حال نمایش 5 نتیجه

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F100

۱۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F20

۹,۶۶۸,۷۵۰ تومان
 • مدل  BMS20F20
 • کورس مفید : 20 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57 ، 80،60 و 86و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F40

۱۱,۴۸۱,۶۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F60

۱۳,۳۵۷,۵۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F80

۱۴,۷۰۹,۵۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت