در حال نمایش 12 نتیجه

مدول خطی مدل U06T100

۲۶,۰۲۶,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06T-100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06T40

۲۲,۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06T-40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06T60

۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06T-60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06T80

۲۴,۶۷۴,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06T-80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U14T40

۳۱,۹۴۱,۰۰۰ تومان
 • مدلU14T_ 40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86 (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21T100

۴۵,۶۱۷,۰۰۰ تومان
 • مدلU21T_ 100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86 ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21T40

۳۷,۶۷۴,۰۰۰ تومان
 • مدلU21T_ 40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86 ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21T60

۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدلU21T_ 60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86 ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21T80

۴۲,۹۹۷,۵۰۰ تومان
 • مدل : U21T_ 80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86 ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14T60

۳۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
 • مدلU14T_ 60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86 (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14T80

۳۵,۸۳۱,۲۵۰ تومان
 • مدلU14T_ 80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86 (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14T100

۳۷,۷۵۲,۰۰۰ تومان
 • مدلU14T_ 100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : تسمه ای
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86 (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)