نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مدول خطی مدل U06B05

۱۴,۵۰۸,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06B-05
 • کورس مفید : 50 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06B20

۱۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06B-20
 • کورس مفید : 200 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06B30

۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06B-30
 • کورس مفید : 300 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U14B100

۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U14B-60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86  (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)
بعد از کورس مفید 1 متر، بابت اضافه شدن هر 20 سانتی متر به کورس مفید مبلغ 2600000 تومان اضافه میگردد .

مدول خطی مدل U14B20

۲۴,۸۰۴,۰۰۰ تومان
 • مدل  U14B-20
 • کورس مفید : 200 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86  (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14B40

۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U14B-40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86  (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14B60

۲۹,۹۵۲,۰۰۰ تومان
 • مدل  U14B-60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86  (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U14B80

۳۲,۵۲۶,۰۰۰ تومان
 • مدل  U14B-80 :
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 و 80 و 86  (Nema 23 , Nema 24, Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21B100

۳۹۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U21B-100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86  ( Nema 34, Servo 750)
بعد از کورس مفید 1 متر، بابت اضافه شدن هر 20 سانتی متر به کورس مفید مبلغ 2600000 تومان اضافه میگردد .

مدول خطی مدل U21B20

۲۷,۸۷۲,۰۰۰ تومان
 • مدل  U21B-20
 • کورس مفید : 200 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86  ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21B40

۳۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان
 • مدل  U21B-40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86  ( Nema 34, Servo 750)

مدول خطی مدل U21B60

۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  U21B-60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 80 و 86  ( Nema 34, Servo 750)