پمپ های روغنی روتاری

پمپ وکیوم ۱۱ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۴۵ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۲۱ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۶۵ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۲۱۰ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۱۰۰ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۳۰۰ متر مکعب GEV

پمپ وکیوم ۱۶۰ متر مکعب GEV
پمپ وکیوم ۳۰۸متر مکعب GEV

دکمه بازگشت به بالا