G00:حرکت سریع ابزار براده برداری

فرم کلی این کد به صورت N-  G00   X-   Y-    Z-      است.

این کد مربوط به حرکت سریع ابزار براده برداری بوده و از آن در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم ابزار برداری یک حرکت سریع خطی بدون براده برداری را از موقعیتی به موقعیت دیگر انجام دهد.باید دقت بسیاری داشت که از این کد نباید برای برش فلز یا براده برداری استفاده نمود.زیرا در این صورت شکستن ابزار براده برداری و آسیب دیدن قطعه کار حتمی است.

این کد یک کد مقید می باشد.در اکثر ماشین هایCNC هرگاه لازم باشدابزار براده برداری یک حرکت سریع سه بعدی (X,Y,Z) انجام دهد.ابتدا باید این حرکت در صفحه XY صورت گیرد و پس از آن در امتداد محورZ جابجایی صورت گیرد و یا برعکس یعنی ابتدا حرکت سریع در امتداد محور Z صورت گیرد و سپس حرکت در صفحه XY صورت گیرد.در هر صورت باید حرکت در صفحه XY و حرکت در امتداد محورZ  به صورت مجزا از یکدیگر صورت گیرند.به شکل های زیر نگاه کنید.

در این حالت ابتدا جابجایی در صفحه XY صورت گرفته و سپس در امتداد محورZ

در این حالت ابتدا جابجایی در محور Z صورت گرفته و سپس در صفحه XY

با توجه به موقعیت ابزار براده برداری باید نکات زیر را برای جلوگیری از صدمه دیدن ابزار براده برداری در حرکت سریع آن مد نظر قرار دارد:

1.هرگاه موقعیت ابزار براده برداری یک Z منفی را نشان دهد(یعنی ابزار کار در داخل قطعه باشد)ابتدا لازم است حرکت در امتداد محور Z صورت گیرد سپس در داخل صفحه XY

2.هرگاه موقعیت ابزار براده برداری یک Z مثبت را نشان دهد(یعنی ابزار کار در داخل قطعه نباشد) ابتدا لازم است حرکت در صفحه XY صورت گرفته سپس در امتداد محور Z صورت گیرد.

در این این حالت حرکت بایستی در امتداد محور Z صورت میگرفت.لیکن چون این مورد رعایت نشده ابزار براده برداری آسیب دیده است.

G01:حرکت کند ابزار براده برداری به صورت خطی

فرم کلی این کد به صورت N-   G01     X-    Y-    Z-    F-        است

. این کد برای حرکت خطی ابزار همراه با عملیات براده برداری می باشد.از این کد در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم عمل براده برداری از قطعه کار را از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر داشته باشیم.سرعت انتقالی ابزار در این حالت بستگی کامل به نرخ براده برداری F دارد.

هرچه قدر این عدد سریع تر و هرچه قدر این عدد کم تر باشدحرکت انتقالی براده برداری کندتر خواهد شد.این کد یک کد قیدی است و هم جنین حرکت خطی با استفاده از این کد محدودیت های ذکر شده در کد G00 را ندارد.و این بدان معناست که با استفاده از این کد می توان حرکت همزمان  در امتداد محورZ  و صفحه XY را شاهد بود. به شکل های زیر نگاه کنید.

حرکت ابزار براده برداری در صفحه XY صورت گرفته است.

حرکت ابزار براده برداری همزمان در امتداد محور Z و صفحه XY صورت گرفته است.

G02:حرکت کند ابزار براده برداری به صورت ذایره ای در جهت عقربه های ساعت

فرم کلی این کد به صورت زیر می باشد:

N-    G02   X-    Y-     Z-      I-     J-     K-     F-

N-    G02    X-    Y-     Z-     R-    F-

این کد برای حرکت دایره ای ابزار براده برداری به صورت کند بوده و از آن در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم عمل براده برداری از قطعه کار از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر را به صورت دایره ای داشته باشیم.در این کد نیز همانند کد G01 سرعت   انتقالی ابزار براده برداری برروی مسیر دایره ای بستگی کامل به نرخ براده برداری F دارد.در این کد میتوان براده برداری در یک مسیر کامل دایره ای ونیم دایره ای و ربع دایره ای و یا هر کمانی از دایره را بسته به مقادیر انتخابی برای I,J,K و یا R شاهد بود.

همانطور که می دانید برای مشخص نمودن هر کمانی از دایره مختصات ابتدا و انتها و مرکز آن کمان مورد نیاز است.این مختصات را می توان به دو صورت برای ماشین مشخص نمود.برای تفهیم بهتر این موضوع دو مثال برای مشخص نمودن کمانی از دایره یکی با داشتن مقادیر I,J,K و دیگری با داشتن مقدار R در ادامه آورده می شود.

مثال1

G02     X2      Y1             10            J-1

در این مثال با توجه به شکل زیر هرگاه مختصات ابتدای کمان X2,Y1 باشد و بخواهیم مختصات انتهای کمان X1,Y1 باشد و نیز مختصات مرکز این کمان X1,Y1 باشد باید مانند مثال بالا ابتدا کد G02 را وارد نمود و سپس مختصات انتهای کمان را وارد نمود و پس از آن مختصات نسبی مرکز دایره ای را نسبت به نقطه ابتدای کمان وارد نمود.در این مثال مختصات نسبی مرکز کمان نسبت به نقطه ابتدای کمان به ترتیب برابر 0 و -1 می باشند.بنابراین مقادیر متعلق به I,J به ترتیب برابر 0 و -1 خواهند بود و لذا به صورت زیر نوشته می شود:

G02   X2    Y1    10    J-1

کمان به وجود آمده توسط ابزار کار بر روی قطعه کار با استفاده از کد G02

مثال 2

G02               X2              Y1             R1

همانند مثال اول در این جا نیز هدف به وجود آوردن کمان مورد نظر در شکل بالا است.برای این منظور کافیست مختصات انتهای کمان و شعاع و شعاع کمان مورد نظر را به همراه کد G02 آورد.

باید توجه داشت که در مواردی که از این دستور برای مشخص نمودن کمانی از دایره استفاده می شود و حداکثر کمانی که می توان مشخص نمود کمانی با زاویه مرکزی 90 درجه خواهد بود و یا به عبارت دیگر با این نوع دستور با مشخص نمودن شعاع دایره و مختصات انتهای کمان حداکثر می توان ربع دایره را مشخص کرد.

G03:حرکت کند ابزار براده برداری به صورت دایره ای در خلاف جهت عقربه های ساعت(CCW)

فرم کلی این کد به صورت زیر می باشد.

N-  G03    X-     Y-        Z-        I-          J-            K-             F-

N-           G03                 X-              Y-             Z-                   R-                     F-

این کد برای حرکت دایره ای  ابزار براده برداری به صورت کند بوده و از آن در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم عمل براده برداری از قطعه کار از یک موقعیت مکانبراده برداری به موقعیت مکانی دیگر را به صورت دایره ای داشته باشیم.در این کد نیز همانند کد G01 سرعت انتقالی ابزار براده برداری بر روی مسیر دایره ای بستگی کامل به نرخ براده برداری F دارد.در این کد می توان براده برداری در یک مسیر کامل دایره ای و نیم دایره ای و ربع دایره ای و یا هر مکانی از دایره را بسته به مقادیر انتخابی برای K,Jهتر ,I و یا R شاهد بود.

صفحه بعد                                      صفحه قبل

‫0/5 ‫(0 نظر)